Shorts - PI Elevate Poppy

Poppy colour 

No chamois